دلال أبو آمنة – إحنا فلسطينية | Dalal Abu Amneh – Ehna Flestinia

Juin 2021 | 2021, Musiques, Vidéos

Dalal Abu Amna – Nous sommes Palestiniens | Dalal Abu Amneh – Ehna Festinia [Vidéo officielle]